نمایشگاه مطبوعات امثال بسیار پرشورتر از سال قبل است