9 دی حماسه اثبات حقانیت نظام بود،مردم در آن روز ندای رهبری را لبیک گفتند

9 دی حماسه اثبات حقانیت نظام بود،مردم در آن روز ندای رهبری را لبیک گفتند