طرف آمریکایی باید نسبت به پیمان برجام متعهد باشد

طرف آمریکایی باید نسبت به پیمان برجام متعهد باشد